กองกฎหมาย ยินดีต้อนรับ

กองกฎหมาย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง

กฎหมายและข้อบังคับ
+ Read More