บุคลากร

ผู้อำนวยการ
นายอรัญ กันธิยะ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
arun.guntiya@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2611
นายธันว์ วิสิทธิ์พานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย
tan.v@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2619

งานกฎหมาย 1

นายรัตนะ แสนเพ็ญ
หัวหน้างานกฎหมาย 1
ratana.s@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2617
นางสาวสุธิดา เพ็ชรภูมิ
นิติกร
suthida.pe@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2621
นายปฐมพร พัฑฒโภคิณ
นิติกร
pathomphon.p@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2613
นายโกวิท สุขร่องช้าง
นิติกร
kowit.suk@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2618 
นายธนกร หวันชัยศรี
นิติกร
thanakorn.w@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2657

งานกฎหมาย 2

นางอริศรา ฐิติปริพัฒน์
หัวหน้างานกฎหมาย 2
arissara.fuang@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2620
นายสงขลา ณ ลำปาง
นิติกร
songkhla.n@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2638 
นางสาวบุษบง อินต๊ะวัง
นิติกร
boodsabong.int@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2628 
นายพลากร เรืองนุกูล
นิติกร
palakorn.ru@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2623 
นางสาวนิตยา โนจา
นักจัดการงานทั่วไป
nitaya.n@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2655

 

งานกฎหมาย 3

นางสาวศิริรัตน์ ศิริจันทร์โท
หัวหน้างานกฎหมาย 3
sirirat.s@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2616
นางสาวปานจินต์ สุทธิกวี
นิติกร
parnjin.s@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2607
นายภาณุพงศ์ เรืองนภาเพ็ญนิติกร
panupong.ru@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2612
นายภูบดี ศรีจันทร์ดร
นิติกร
phubadee.sr@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2629 
นายวรพล ขัตติยะ
นักจัดการงานทั่วไป
woraphon.k@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2603 

งานกฎหมาย 4 (คณะแพทยศาสตร์)

นายนภัสดล สุมินทร์
หัวหน้างานกฎหมาย 4
napatsadon.su@cmu.ac.th
โทร. 0 5393 5182
นายฐิติวัชร์ ฐิติปริพัฒน์
นิติกร
thitiwatch.t@cmu.ac.th
นางสาวจีราพร วิลัยพรรณ
นิติกร
jeeraporn.wilaiphun@cmu.ac.th

 

งานธุรการ

นางภาวินี อินทร์ศรี
นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างานธุรการ)
pavinee.in@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2614
นางสาวพัชรินทร์ ดวงศรี
นักจัดการงานทั่วไป
patcharin.l@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2637 
นางสาวนริศรา มงคล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
narissara.mongkol@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2656 
นายพัฒนภูมิ วรรณชัย
นักจัดการงานทั่วไป
pattanapoom.w@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2622 
นางสาววีรินทร์รัตน์ มิคะนุช
นักจัดการงานทั่วไป
veerinrat.m@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2608 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์

นางสาวศิริรัตน์ ศิริจันทร์โท
หัวหน้าโครงการศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์
นิติกร
sirirat.s@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2616
นางสาวปานจินต์ สุทธิกวี
นิติกร
parnjin.s@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2607
นางสาววีรินทร์รัตน์ มิคะนุช
นักจัดการงานทั่วไป
veerinrat.m@cmu.ac.th
โทร. 0 5394 2608