ข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลสาธารณะ กองกฎหมาย

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ปี 2566

หัวข้อ
รายละเอียด
ไฟล์/link
ข้อมูลพื้นฐาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการแสดงข้อมูลกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน
Website CMULAW
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส่วนงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ระบบสัญญาเข่าออนไลน์การลงทะเบียนของผู้เช่าและการใช้งานของผู้เช่า
คู่มือและวิธีการทำสัญญาเช่าออนไลน์
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของระบบสัญญาเช่าออนไลน์
กดเพื่อดูข้อมูล
O18 E–Service
ระบบสัญญาเช่าออนไลน์ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน การเดินเอกสารและยังช่วยลดกระดาษในการทำสัญญา เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ
ระบบสัญญาเช่าออนไลน์ (CMU Rental)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองกฎหมายมีคู่มืองคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน พร้อมทั้งวิธีการและช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
กดเพื่อดูข้อมูล
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองกฎหมายมีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากชอ่งทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้ทครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีลิงก์ที่เข้าถึงได้ง่าย
VOC(Voice of Customer)
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองกฎหมายได้มีการรายงานข้อมูลและแสดงข้อมูลลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน
อีกทั้งยังมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนและรายงานให้กำสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกๆ 3 เดือน
*ข้อมูลภาพรวมไม่ได้เป็นการร้องเรียนการทุจริตทั้งหมด เป็นข้อมูลภาพรวมที่มีหลายหัวข้อ*ข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
– แบบรายงานข้อมูลเดือน ตุลาคม2565-มีนาคม2566
– ข้อมูลภาพรวม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สรุปประเด็น
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O40 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(1)คณะกรรมการจริยธรรม
(2)Do or Don’t