ข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลสาธารณะ กองกฎหมาย

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ปี 2567

 

หัวข้อ
รายละเอียด
ไฟล์/link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O14 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กดเพื่อดูข้อมูล
O15 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็น คำสั่ง แต่งตั้งที่เป็นทางการ 
(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยส่วนงาน
(1) กดเพื่อดูข้อมูล
(2) กดเพื่อดูข้อมูล
การส่งเสริมความโปร่งใส
O16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กองกฎหมายมีคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน
กดเพื่อดูข้อมูล
O17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กองกฎหมายมีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากชอ่งทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้ทครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีลิงก์ที่เข้าถึงได้ง่าย
กดเพื่อดูข้อมูล
O18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองกฎหมายได้มีการรายงานข้อมูลและแสดงข้อมูลลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานระหว่างดำเนินการ 
เป็นข้อมูลของปี  พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
กดเพื่อดูข้อมูล