สัญญารับสภาพหนี้น.ศ.

การจัดทำสัญญารับสภาพหนี้นักศึกษา

ที่ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการระบาด COVID 19


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง 

แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญา : กดเพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่าง เอกสารแนบท้ายหนังสือรับสภาพหนี้ (แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ) : กดเพื่อดาวน์โหลด


วิธีการในการดำเนินการ ดังนี้

วิธีการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้
1. ให้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 ชุด โดยให้จัดทำได้ดังนี้

1.1 กรณีจัดทำที่คณะ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำลงนามเป็นพยาน หรือกองกฎหมายโดยให้นิติกรลงนามเป็นพยาน
1.2 กรณีไม่สามารถจัดทำยังสถานที่ตามข้อ 1.1 ได้ให้นักศึกษาไปจัดทำ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ เทศบาล หรือ อบต. โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามเป็นพยาน

2. ให้นักศึกษาแนบเอกสารเป็นข้อมูลตาม แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พร้อมระบุวันที่ในการเข้าระบบ) และรายละเอียดจำนวนเงินที่ได้รับไปทั้งหมด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. แนบ สำนาบัตรบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง