การพิจารณาปรับโครงสร้างงานด้านกฎหมายคณะแพทยศาสตร์เข้ากับกองกฎหมาย

การปรับโครงสร้างงานด้านกฎหมายและพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย หรือผลกระทบของการรวมหน่วยวินัยและนิติกรคณะแพทยศาสตร์เข้ากับกองกฎหมาย

 


แผนผังการทำงาน


 

Categorised in: ไม่มีหมวดหมู่

This post was written by Nitaya Noja