ภารกิจของกองกฎหมาย

 

cropped-CMU_LOGO-1.jpg

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดภารกิจของกองกฎหมาย ดังนี้

“ กองกฎหมาย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การจัดทำ ปรับปรุง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ”

 


วิสัยทัศน์ 


 

กองกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

“เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ”

 


พันธกิจ


 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. ดำเนินงานด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 3. ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

อำนาจและหน้าที่


ของงานกฎหมาย 1-4

มีอำนาจและหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานดังนี้


 1. งานวินัยอย่างร้ายแรง
 • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการตรวจสอบรายงานและพยานหลักฐานเบื้องต้นที่ส่วนงานต่าง ๆ ได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการด้านวินัยกับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และนำเสนอผู้มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ หากผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาสั่งการให้สอบสวนก็ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และสอบสวนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด อันได้แก่การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา การพิจารณาวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน การลงมติและทำรายงานการสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ หากผู้มีอำนาจหน้าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานได้กระทำผิดวินัยจริงก็จะมีการเสนอคำสั่งโทษและบันทึกแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ และรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 1. งานวินัยไม่ร้ายแรง
 • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการตรวจสอบรายงานการดำเนินการด้านวินัยที่ส่วนงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการด้านวินัยกับผู้ปฏิบัติงานและได้รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อมหาวิทยาลัย การตรวจสอบจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการของผู้บังคับบัญชา ผลการดำเนิน ความถูกต้องและเหมาะสมของการลงโทษ และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาสั่งการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 1. งานจริยธรรม
 • ลักษณะหน้าที่ของงานจริยธรรม มีกระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับลักษณะหน้าที่ของงานวินัยอย่างไม่ร้ายแรงสำหรับการประชุมกรรมการจริยธรรม กองกฎหมายจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการจัดเตรียมเอกสาร แจ้งวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม และร่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
 1. งานสืบสวนหาข้อเท็จจริง
 • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาประสงค์จะทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดทำรายงานการสืบสวนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการต่อไป
 1. งานสั่งพักงาน สั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือเลิกจ้างเช่น พฤติกรรมไม่เหมาะสม เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือหย่อนสมรรถภาพ และงานสั่งให้ออกจากราชการ(ข้าราชการ) เช่น ขาดคุณสมบัติ มีมลทินหรือมัวหมอง
 • ลักษณะหน้าที่ของงานสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน จะต้องพิจารณาเสนอโดยต้องตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินการสอบสวน และพิจารณาว่าอยู่ในเงื่อนไขที่สมควรให้พักงานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนไขที่บังคับหรือระเบียบกำหนดก็จะดำเนินการสั่งให้พักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หากผลการสอบสวนปรากฏว่ามิได้กระทำผิดก็จะดำเนินการสั่งให้กลับเข้าทำงานต่อไป
 • ลักษณะหน้าที่ของงานสั่งให้พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรณีต่าง ๆเช่น ประพฤติตนไม่เหมาะสม มีมลทินมัวหมอง หรือหย่อนสมรรถภาพ เป็นต้น มีการดำเนินการเช่นเดียวกับลักษณะหน้าที่ของงานวินัยอย่างร้ายแรง
 1. งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

งานอุทธรณ์ แยกเป็นดังนี้

เป็นงานต่อเนื่องจากงานด้านวินัย กล่าวคือ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานถูกดำเนินการด้านวินัยและไม่พอใจผลการพิจารณาดำเนินการด้านวินัย และได้ขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินการ ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการพิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินการด้านวินัยที่ได้ดำเนินการมาพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์ ข้อกฎหมาย รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และวินิจฉัย แล้วเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณดำเนินการต่อไป ในกรณีที่เห็นว่าคำสั่งลงโทษนั้นเหมาะสมแล้วก็จะมีการยกอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ แต่หากเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบหรือไม่เหมาะสมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโทษให้เหมาะสมและแจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อทราบด้วย

เป็นการอุทธรณ์เกี่ยวกับกรณีมีการถูกสั่งให้ออกจากงานซึ่งไม่พอใจและขอทบทวนการดำเนินการพิจารณาจำดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับ (1)

เป็นการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539

งานร้องทุกข์

เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความทุกข์หรือไม่สบายใจเกี่ยวกับการทำงานซึ่งสาเหตุแห่งความทุกข์นั้นเกิดจากผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาแก้ปัญหานั้นได้ ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการตรวจสอบคำร้องทุกข์และพยานหลักฐานเบื้องต้น ตรวจสอบการกระทำของผู้บังคับบัญชาที่ได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และวินิจฉัยแล้วเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาดำเนินการต่อไป ในกรณีที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ แต่หากเห็นว่าผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ด้วยความไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมหรือให้ชอบด้วยกฎหมาย และแจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป

การปฏิบัติงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ดังกล่าวยังรวมถึงการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ด้วย ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการจัดเตรียมเอกสาร แจ้งวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม และร่างความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทั้งนี้ บางกรณีอาจต้องให้ความเห็นด้านกฎหมายด้วย

 1. งานรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ย

งานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน  ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานและการประพฤติปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      มิชอบ โดยให้มีหน่วยงานที่จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นระบบและเป็นไปด้วยความเหมาะสม

การร้องเรียนหรือร้องทุกข์นี้เป็นการแจ้งต่อมหาวิทยาลัยว่ามีเรื่องราวที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการประพฤติปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทำให้ผู้ร้องได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อนหรือเสียหาย และต้องการให้แก้ไขหรือเยียวยา หรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. หากเป็นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะเสนอให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งยุติเรื่อง

2. หากเป็นเรื่องที่อาจไกล่เกลี่ยได้ ก็ดำเนินการตามกระบวนการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ของมหาวิทยาลัย

3. หากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใด จะเสนอให้อธิการบดีสั่งการให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนั้นพิจารณาดำเนินการ

4. หากเป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จะส่งเรื่องให้หน่วยงาน ส่วนงานหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนสืบหาข้อเท็จจริง แล้วรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้นจะตรวจสอบ พิจารณาและสรุปผล  และหรือเมื่อได้จัดการเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนประการใดแล้วจะแจ้งผู้ร้อง หน่วยงาน ส่วนงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและหรือดำเนินการต่อไป

งานลักษณะนี้ยังรวมถึงการร้องเรียนขอความเป็นธรรมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีนิติสัมพันธ์หรือติดต่อกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้เกี่ยวข้องและได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม เช่น ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร  ผู้เช่าสถานที่ของมหาวิทยาลัย  หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  เป็นต้น

งานศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์

ลักษณะงานเป็นการรับฟังข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือปัญหาอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และดำเนินการระงับข้อพิพาทแก้ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง ซึ่งจะจัดให้คู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งได้เจรจาหรือพูดคุยกัน สามารถหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีหรือตกลงกันได้ รวมถึงการจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ยุติและเกิดความพึงพอใจทั้งสอง
การดำเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  ลดการนำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลซึ่งจะทำให้สูญเสียทรัพยากรในทางบริหารมากขึ้น

การปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ดังกล่าวยังรวมถึงการทำหน้าที่เป็นฐานและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์และฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้ไกล่เกลี่ยด้วย  ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการจัดเตรียมเอกสาร แจ้งวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม และร่างความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ทั้งนี้ บางกรณีอาจต้องให้ความเห็นด้านกฎหมายด้วย

 1. งานรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ลักษณะงานที่ของงานเป็นการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วินิจฉัยข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ลงมติ และจัดทำรายงานการสอบสวน กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกและทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายซึ่งในเบื้องต้นหน่วยงานของรัฐจะต้องชดใช้ความเสียหายนั้นก่อน หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้ความเสียหายก็จะต้องดำเนินการบังคับทางปกครองจนกว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
 1. งานร่าง ตรวจหรือลงนามสัญญา บันทึกข้อตกลง และบริหารสัญญาต่าง ๆ

ลักษณะหน้าที่ของงานตรวจสอบข้อตกลงหรือสัญญาเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อความในข้อตกลงหรือสัญญา รวมทั้งการตรวจเอกสารแนบท้ายข้อตกลงหรือสัญญาให้ถูกต้องและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

สำหรับงานร่างข้อตกลงหรือสัญญาเป็นการกำหนดสาระสำคัญของข้อตกลงหรือสัญญาและร่างโดยเรียบเรียงเรื่องให้สอดคล้องต้องกัน โดยจะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้ทำข้อตกลงหรือสัญญาความเป็นธรรม และสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

 1. งานร่างหรือตรวจข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการกำหนดสาระสำคัญ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งและร่างโดยเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ความครบถ้วนและชัดเจนของเนื้อหาสาระของข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศนั้น ๆด้วย

เมื่อสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ใช้อยู่ย่อม ไม่เหมาะสมแก่การใช้งานจึงต้องทำการเสนอผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศให้ทันสมัย

 1. งานตรวจสอบภาระผูกพัน และเรียกเงินตามข้อตกลงหรือสัญญา
 • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงลงหรือสัญญาว่าเป็นไปโดยถูกต้องและหรือครบถ้วนตามที่ได้ตกลงหรือสัญญากันหรือไม่ สำหรับลักษณะงานการบริหารสัญญานั้น เมื่อคู่สัญญาผิดสัญญาหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนก็ต้องคำนวณความเสียหาย บอกเลิกข้อตกลงหรือสัญญา และเรียกให้ชดใช้เงิน เช่น เรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญา ลาไปศึกษา สัญญาการให้ทุน หรือสัญญาเช่า
 1. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการดำเนินคดีกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย เพื่อเรียกค่าเสียหายที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้น หรือการแก้ต่างคดีที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกระทำหรือละเว้นการกระทำการในหน้าที่อันเป็นความผิด จนทำให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกได้รับความเสียหาย และเรียกให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้น เนื่องจากกระทำหรือละเว้นการกระทำของบุคคลนั้น ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อสัญญา ข้อกฎหมาย การคำนวณค่าเสียหาย และวินิจฉัยความรับผิด การร้องทุกข์กล่าวโทษการติดต่อประสานงาน เสนอแนะและให้ความเห็นต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ รวมถึงตลอดถึงการเข้ารับฟังการไต่สวน การพิจารณาและพิพากษาของศาล
 1. งานให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ
 • ลักษณะหน้าที่ของการให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เป็นการวิเคราะห์ อธิบายกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่มีข้อความซับซ้อน หรือที่เขียนไม่ชัดเจนรวมทั้งเสนอแนะแนวทางปฏิบัติหรือการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยการปฏิบัติงานนอกจากจะต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอย่างลึกซึ้งแล้ว บางกรณีต้องค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ขอคำปรึกษาหารือด้วย การให้คำปรึกษาดังกล่าวมีทั้งการให้คำปรึกษาด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ โดยการจัดอบรมสัมมนาหรือเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาสาระของคำบรรยาย และอุทาหรณ์หรือตัวอย่าง รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายด้วย
 1. งานพิเศษอื่น ๆ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ

การทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆลักษณะหน้าที่เป็นการค้นคว้ากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามที่จะเห็นสมควรต่อไป

 • งานช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องคดี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครองได้ซึ่งเมื่อถูกฟ้องคดี ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะส่งหมายแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้คำฟ้องภายในกำหนดเวลาผู้ถูกฟ้องคดีก็จะส่งหมายพร้อมกับสำเนา
คำฟ้องคดีให้กองกฎหมายดำเนินการแก้ต่างคดีให้

ลักษณะหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปข้อเท็จจริง นำเสนอผู้บริหารเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานอัยการที่มีอำนาจแก้ต่างคดีให้ต่อไป โดยกองกฎหมายจะมอบให้นิติกรคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการจนกว่าคดีแล้วเสร็จ

กรณีที่เป็นการฟ้องคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องจะต้องไปศาลตามที่ศาลกำหนดทุกการนัดหมาย นิติกรเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ประสานงานและติดตามไปศาลด้วยทุกนัด ในกรณีที่ศาลประทับรับฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องจะต้องถูกควบคุมตัวกรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยจะต้องช่วยเหลือในการประกันตัว หรือปล่อยตัวชั่วคราว ตามระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป

 • งานการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงคือ อธิการบดีและรองอธิการบดีจะต้องยื่นบัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของตนเอง ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ลักษณะหน้าที่ของงานต้องพิจารณาตรวจสอบเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอความเห็นพร้อมทั้งแบบบัญชีต่อผู้ต้องแสดงแบบสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากนั้นจะรวบรวมแบบบัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน และจัดส่งแบบให้ป.ป.ช. ตรวจสอบเบื้องต้น หากมีรายการที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็จะนำกลับมาเรียนให้ผู้ที่ยื่นแบบบัญชีดำเนินการแล้วส่งให้ ป.ป.ช. อีกครั้งหนึ่ง

 • งานวิทยากรบรรยายการสัมมนา ฝึกอบรม

เป็นกรณีที่กองกฎหมายได้รับการขอความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆให้นิติกรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านใดด้านหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของกองกฎหมาย หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดแบบหรือแนวทางปฏิบัติงานใหม่ๆ เช่น กำหนดแบบสัญญาเช่าใหม่ก็จะจัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานในสังกัดได้ทราบและเข้าใจเป็นกรณี

 1. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษของงานกฎหมาย 4 เป็นการปฏิบัติภารกิจด้านกฎหมายของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งภารกิจอื่นที่คณะแพทยศาสตร์มอบหมาย

 


งานธุรการ

มีอำนาจและหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานดังนี้


 1. งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ และติดต่อประสานงาน
  • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการรับ-ส่งหนังสือ รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ส่วนงานต่าง ๆ ส่งให้กองกฎหมาย หรือกองกฎหมายส่งให้ส่วนงานต่าง ๆ และลงบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานและการตรวจสอบ สำหรับการติดต่อประสานงาน ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการติดต่อกับบุคคลหรือส่วนงาน เพื่อชี้แจงหรือขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 2. งานการเงิน การพัสดุ และบริหารงานบุคคล
  • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการเสนอขอเบิกจ่ายเงินทุกประเภทที่ใช้ในการบริหารงาน และการจัดส่งเงินที่ได้รับจากการปฏิบัติงานแก่มหาวิทยาลัย งานการพัสดุ ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการเสนอขอเบิกพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ และการควบคุมดูแลตลอดจนการจำหน่ายพัสดุ สำหรับการบริหารงานบุคคล ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเดินทางไปราชการ ตลอดจนการลา
 3. งานเสนอรายรับจากการปฏิบัติงาน เสนอของบประมาณ และสรุปผลงานประจำปี
  • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย งานเสนอของบประมาณ ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการเสนอแผนงานและเงินที่จะใช้ในการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณต่อไป งานสรุปผลงานประจำปี ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข ตลอดจนพันธะกิจที่จะดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลมากขึ้น
 4. งานควบคุมระยะการปฏิบัติงาน
  • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการตรวจสอบ ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานแต่ละเรื่องอยู่ภายในกรอบหรือระยะเวลาที่เหมาะสม หรือตามที่ผู้บริหารสั่งการ หรือภายในกำหนดอายุความ โดยการตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ การสอบถามความคืบหน้าของงานจากผู้ปฏิบัติงาน และการแจ้งเตือนระยะเวลาการดำเนินงานหรืออายุความ
 5. งานเก็บรักษา และเสนอขอทำลายเอกสาร
  • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการเก็บ และดูแลรักษาเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและป้องกันการสูญหาย และเสนอขอทำลายเมื่อพ้นกำหนดเวลาเก็บรักษาเพื่อรองรับเอกสารที่จะเข้ามาต่อไป
 6. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้การการสืบสวนสอบสวน หรือดำเนินคดี
  • ลักษณะหน้าที่ของงานเป็นการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ โดยการถ่ายสำเนา จัดหมวดหมู่ เย็บรวม และประทับตราสำเนาถูกต้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนิติการ หรือผู้ปฏิบัติงานวินัยรับรอง และใช้ในการสืบสวนสอบสวน หรือดำเนินคดีต่อไป
 7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  • เป็นภาระงานนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน ข้อ (1) – (6) หรืองานบริการอื่น ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานนิติการ หรือผู้ปฏิบัติงานวินัยไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติได้