ข้อมูลสาธารณะ (ITA)

ข้อมูลสาธารณะ กองกฎหมาย

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


หัวข้อ
รายละเอียด
ไฟล์/link
ข้อมูลพื้นฐาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการแสดงข้อมูลกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน
Website CMULAW
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ
คู่มือวินัยและการดำเนินการทางวินัย
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ระบบสัญญาเข่าออนไลน์การลงทะเบียนของผู้เช่าและการใช้งานของผู้เช่า
คู่มือและวิธีการทำสัญญาเช่าออนไลน์
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการของระบบสัญญาเช่าออนไลน์
กดเพื่อดูข้อมูล
O17 E–Service
ระบบสัญญาเช่าออนไลน์ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงาน การเดินเอกสารและยังช่วยลดกระดาษในการทำสัญญา
ระบบสัญญาเช่าออนไลน์ Rental Online
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กองกฎหมายมีคู่มืองคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน พร้อมทั้งวิธีการและช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
กดเพื่อดูข้อมูล
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองกฎหมายมีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากชอ่งทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้ทครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีลิงก์ที่เข้าถึงได้ง่าย
VOC(Voice of Customer)
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองกฎหมายได้มีการรายงานข้อมูลและแสดงข้อมูลลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน อีกทั้งยังมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนและรายงานให้กำสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกๆ 3 เดือน
*ข้อมูลภาพรวมไม่ได้เป็นการร้องเรียนการทุจริตทั้งหมด เป็นข้อมูลภาพรวมที่มีหลายหัวข้อ*
– แบบรายงานข้อมูลเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564
– ข้อมูลภาพรวม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
VOC(Voice of Customer)
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กองกฎหมายมีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการก.อ.ร. ปี2562