การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามแนวทาง Smart office ของสำนักงานมหาวิทยาลัย และศึกษากระบวนการทำงานแบบ Anywhere Anytime

การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามแนวทาง Smart office ของสำนักงานมหาวิทยาลัย และศึกษากระบวนการทำงานแบบ Anywhere Anytime แผนการปรับปรุง ระเบียบ เพื่อสนับสนุนการทำงานออนไลน์ โดยการรวบรวมกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


Categorised in: ไม่มีหมวดหมู่

This post was written by Nitaya Noja