กฎหมายและข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9)

Updated on 23/05/2022