กฎหมายและข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Updated on 26/03/2021